NYISC August 2017 Open New York

2-Star | 28 Players | 97 Matches

Name Entered Final
Jay Basnet 2019 1999 20
Anthony Capasso 2120 2057 63
Lanfei Chen 1125 1091 34
Danbu Chen 0 970 970
Arthur Dunn 965 959 6
Leina Dunn 327 326 1
Ahmed El-mallah 2388 2389 1
Dario Ferrari 1106 977 129
Brian Fong 912 900 12
Angus Fong 2007 2082 75
Shishi Hu 1517 1459 58
Amir Khan 1835 1827 8
Yuan (richard) Li 943 992 49
Rong (raymond) Li 1462 1475 13
Bobby Lin 916 932 16
Marco Mizrahi 1937 1967 30
Yuriy Nazaro 0 2009 2009
Dylan Nouvalhian 710 716 6
Ilan Nouvalhian 913 902 11
Shoumin Pei 0 1118 1118
Jerry Qiu 0 701 701
Adam Sahar 2169 2181 12
Sam Schamberg 694 825 131
Joshua Sclair 1239 1354 115
William Tang 538 538 0
Yun Long Zhang 0 1282 1282
Benjamin Zhang 2112 2139 27