AACCT January 2018 Open NY

2-Star | 33 Players | 97 Matches

Name Entered Final
Owen (Kuiyu) Lin 1135 1125 10
Wilson Cheah 1519 1489 30
Robert Chen 2129 2129 0
Kevin Chow 491 539 48
Brayden Chow 511 521 10
Jean-Francois Collard 823 831 8
Philippe Dassonval 2166 2127 39
Justin Deng 658 661 3
William Ding 352 350 2
Rosine Dongo 1766 1731 35
Brian Fong 1111 1119 8
Ziwen He 2667 2669 2
Shishi Hu 1511 1498 13
Thomas Woyu Hu 1536 1640 104
Brian Lee 1278 1284 6
Jasmine Lo 1467 1486 19
Samuel Medina 1907 1920 13
Sho Miyazaki 1991 2019 28
Jiang Niu 2501 2499 2
Cui Ping (Abbie) Xiong 531 520 11
Bowen Qu 810 740 70
Mukaila Rabiu 1953 1998 45
Lei Ren 2086 2072 14
Keith Savitzky 1409 1396 13
Michael Song 1850 1848 2
David Song 2071 2105 34
William Song 1917 1925 8
Edmund Suen 2073 2009 64
Jean Sze 1672 1672 0
Gerard Yap 783 797 14
James Yen 1797 1788 9
Jiaming Zheng 1369 1457 88
Zhengrui Zhong 1276 1266 10