NYITTC April 1, 2018 Open NY

2-Star | 30 Players | 99 Matches

Name Entered Final
Nicolas Ryan Arcilla 0 211 211
Joseph Chai 695 641 54
Lin Peng Chen 753 763 10
Claire Chen 484 440 44
Imtiaz Chowdhury 1000 947 53
Mario Davila 1917 1935 18
Brian Fong 1116 1119 3
Justin Jao 465 585 120
Anand Khera 829 847 18
Shivas Khera 627 597 30
Nicholas Kui 0 590 590
Ethan Leung 129 162 33
Yu Xiang Li 2405 2405 0
Jeny Liang 0 195 195
Ming Lu 0 273 273
Sho Miyazaki 1944 1922 22
Justan Mok 0 317 317
Meyer Polanco 0 582 582
Kurtis Qu 0 319 319
Lei Ren 2103 2107 4
Jesse Rice 0 456 456
Andrew Tang 68 77 9
Angel Tang 155 404 249
Jeffrey Wang 266 309 43
Caitlin Wong 647 632 15
Bruce Ye 91 79 12
Boyu Zhang 198 207 9
Xinyu Zhang 365 348 17
Michael Zhang 0 891 891
Ryan Zheng 0 291 291