NYITTC May 6, 2018 Open NY

2-Star | 35 Players | 107 Matches

Name Entered Final
Hevin Amin 232 195 37
Joseph Chai 641 642 1
Ryan Cordovez 467 494 27
Tenzin Dilgo 484 444 40
William Ding 482 481 1
Dario Ferrari 1241 1241 0
Yevgeniy Gekker 957 977 20
Aileen Guaman 342 454 112
Alec Holst 1908 1900 8
Justin Jao 585 606 21
Anand Khera 963 963 0
Shivas Khera 699 799 100
Nicholas Kui 590 610 20
Kenneth Lee 738 598 140
Ethan Leung 162 161 1
Kevin Lewis 1563 1519 44
Yang Liu 0 376 376
Ming Lu 273 436 163
Samuel Medina 1911 1919 8
Meyer Polanco 582 582 0
Sam Schamberg 1058 1034 24
Pemba Sherpa 616 613 3
Tanji Sherpa 459 620 161
Akira Tadehara 459 546 87
Allen Vee 0 282 282
Jeffrey Wang 311 351 40
Tenzin Wangpo 0 408 408
Caitlin Wong 632 600 32
Zhizhou Ye 1611 1561 50
Bruce Ye 79 108 29
Boyu Zhang 590 457 133
Xinyu Zhang 348 369 21
Ryan Zheng 291 337 46
Zhengrui Zhong 1341 1389 48
Zhao Bang Zhu 0 440 440