2018 MATTBC April Open MA

1-Star | 26 Players | 80 Matches

Name Entered Final
Vivaan Chhabra 1049 1079 30
Michael Du Plessis 1352 1372 20
Qi Duan 2099 2099 0
Krish Gandhi 1213 1294 81
Yujia Gao 0 1020 1020
Jonathan Hao 0 940 940
Ashish Kamra 0 1200 1200
Cris Kenudson 1253 1243 10
Svetoslav Kirtchev 1346 1374 28
Ayush Kulkarni 0 410 410
Yuhua Li 2150 2162 12
Shuhan Liu 2185 2169 16
Amjad Mehboob 0 1299 1299
Mari Mino-kenudson 1455 1417 38
James Ngo 1378 1335 43
Nghi Nguyen 1989 1981 8
Kofi Oppomg 0 1377 1377
Vu Pham 0 1676 1676
Kevin Shen 0 394 394
Daniel Shi 0 861 861
Andrea Tang 1118 1066 52
Helen Tao 2519 2469 50
Arvind Verma 0 1030 1030
Luke Wong 805 793 12
Angela Zhang 2167 2301 134
Hanyuan Zhang 818 941 123