2018 HITTA Summer Open TX

2-Star | 73 Players | 317 Matches

Name Entered Final
Lee Abraham 1666 1693 27
Cui Amery 0 239 239
Gabriele Bonaiti 1374 1408 34
Jim Butler 2528 2528 0
Andrew Yiqing Cao 1768 1757 11
Qiang Cao 0 1536 1536
Rusty Carter 1650 1652 2
Yu-chan Chang 1946 1938 8
Pohan Chen 0 787 787
Yi Chris 0 983 983
Mark Conrad 2028 2031 3
Alina Dang 513 521 8
Thuan Dao 1423 1427 4
Caitlyn Davis 0 223 223
Duheng Deng 0 1433 1433
Luan Duong 1321 1438 117
Karl Eisenkoelbl 1744 1733 11
Elliot Eureste 1570 1513 57
Byron Fuentes 1632 1642 10
Austin Gao 1382 1493 111
Conrado Garza 1690 1820 130
Matthew George 1491 1547 56
Robert Guillotte 1351 1344 7
Michael Guo 1423 1416 7
Sarthak Gupta 1803 1652 151
Keith Hemann 911 1028 117
Brighton Herron 1221 1217 4
Simon Hjorth 1820 1961 141
Chhun Hong 1015 1031 16
Oswald Hoyos 1690 1736 46
Jiawen Hu 851 856 5
Nathan Huang 938 931 7
Ishan Jain 1877 1888 11
Lai Jayden 0 505 505
Joann Kim 731 764 33
Thanh Lee 2040 2061 21
Christian Lette 0 417 417
Kewei Li 2688 2692 4
Eddie Li 1984 1836 148
Jiajun Liu 1211 1258 47
Thang Lu 2097 2090 7
Jonathan Malespin 1438 1550 112
Kelvin Meng 769 769 0
Kyle Moyant 1605 1509 96
Tom Neustrom 1243 1532 289
Jeff Nguyen 2018 2012 6
Evelyn Nguyen 946 934 12
Dat Nguyen 2001 1997 4
Vern Palmisano 1559 1558 1
Tram-victoria Pham 1631 1629 2
Artie Sanders 1314 1405 91
Alex Segesta 1985 1990 5
Linda Shu 2010 1992 18
Subramaniyam Siddhath 0 1547 1547
Yaopeng Sun 1443 1494 51
Daniel Tran 2271 2253 18
Michael Tran 2526 2526 0
Siddharth Vadlamani 1640 1560 80
Andy Wang 1556 1528 28
Grace Wang 239 255 16
Neo Wang 2073 2086 13
Alex Whigham 843 833 10
Chase Womack 1913 1937 24
Essau Worthy 832 797 35
Rath Yin 1588 1546 42
Shuang Yu 2160 2183 23
Chang Yu-Li 0 2044 2044
Hongyi Zhang 1849 1847 2
Jerry Zhang 0 433 433
Bo Zhang 1422 1457 35
Michael Zhao 1557 1436 121
Kelly Zhao 2347 2343 4
Arman Zhumagaliyev 1875 1889 14