NYISC August 2018 NY

2-Star | 48 Players | 154 Matches

Name Entered Final
Jules Apatini 1250 1225 25
Tom Brown 1477 1674 197
Rothschild Capulong 1631 1634 3
Katherine Dong 1145 1137 8
Jackie Feng 2017 1995 22
Brian Fong 1286 1270 16
Angus Fong 2024 2004 20
Aileen Guaman 814 747 67
Deniz Guney 1528 1517 11
Jason Hang 757 805 48
Jose Herrell 1069 999 70
Rafi Hosein 1710 1711 1
Zachary Jaworowski 1458 1459 1
Amir Khan 1817 1848 31
Dario Leoncini 1455 1470 15
Ethan Leung 400 503 103
Yu Xiang Li 2360 2360 0
Kevin Li 1516 1500 16
Kenneth Li 1134 1142 8
Kayden Li 955 947 8
Kelly Liang 2022 2033 11
Ming Lu 528 640 112
Jerry Mintz 1517 1525 8
Ibrahim Mugren 2004 1961 43
Agustin Murillo 1927 1923 4
Mukaila Rabiu 1964 1972 8
Lei Ren 2197 2195 2
Bradley Robbins 2075 2052 23
Mario Rodriguez 1535 1550 15
Husen Saidov 913 1043 130
Hasan Saidov 996 1198 202
Aleksandr Sapezhnikov 1306 1259 47
Kunal Shah 2216 2204 12
Mitchell Shinder 2108 2119 11
Akira Tadehara 899 896 3
Anthony Valerio 2395 2393 2
Sri Vuka 2182 2182 0
Tenzin Wangpo 719 686 33
Brian Wu 254 253 1
Eric Wu 1531 1515 16
Christopher Ming Xue 1518 1556 38
Alexander Xue 1477 1490 13
Thomas Yu 2208 2232 24
Benjamin Zhang 2144 2140 4
Zhengrui Zhong 1675 1652 23
Zongqi 'henry' Zhong 2466 2475 9
Jocelyn Zhou 1203 1198 5
Jonathan Zhou 557 550 7