NYISC October 2018 NY

2-Star | 23 Players | 73 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1746 1784 38
Fabian Calderon 0 1053 1053
Aiman Elsherbiny 1410 1415 5
Dario Ferrari 1090 1066 24
Carly Googel 1016 1042 26
Aileen Guaman 793 789 4
Alec Holst 1942 1949 7
Rafi Hosein 1760 1755 5
Alyssa Kang 1440 1440 0
Amir Khan 1900 1887 13
Anand Khera 1330 1325 5
Haydon Lee 2122 2099 23
Yu Xiang Li 2378 2329 49
Jerry Mintz 1527 1526 1
Ibrahim Mugren 1963 2011 48
Mukaila Rabiu 1993 1996 3
Lei Ren 2117 2061 56
Mitchell Shinder 2162 2187 25
Akira Tadehara 943 945 2
Xiaoyong Wang 2112 2158 46
Brian Wu 261 261 0
Len Yang 2221 2201 20
Jocelyn Zhou 1196 1196 0