NYISC October 2018 NY

2-Star | 23 Players | 73 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1745 1783 38
Fabian Calderon 0 1054 1054
Aiman Elsherbiny 1408 1413 5
Dario Ferrari 1090 1065 25
Carly Googel 1019 1045 26
Aileen Guaman 789 785 4
Alec Holst 1939 1946 7
Rafi Hosein 1760 1754 6
Alyssa Kang 1439 1439 0
Amir Khan 1897 1885 12
Anand Khera 1327 1323 4
Haydon Lee 2123 2100 23
Yu Xiang Li 2376 2327 49
Jerry Mintz 1523 1522 1
Ibrahim Mugren 1963 2011 48
Mukaila Rabiu 1991 1994 3
Lei Ren 2116 2060 56
Mitchell Shinder 2161 2186 25
Akira Tadehara 941 943 2
Xiaoyong Wang 2114 2160 46
Brian Wu 262 262 0
Len Yang 2216 2196 20
Jocelyn Zhou 1194 1194 0