NYISC October 2018 NY

2-Star | 23 Players | 73 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1743 1781 38
Fabian Calderon 0 1049 1049
Aiman Elsherbiny 1409 1414 5
Dario Ferrari 1083 1059 24
Carly Googel 1016 1042 26
Aileen Guaman 786 782 4
Alec Holst 1937 1949 12
Rafi Hosein 1754 1749 5
Alyssa Kang 1437 1437 0
Amir Khan 1899 1886 13
Anand Khera 1329 1324 5
Haydon Lee 2125 2100 25
Yu Xiang Li 2376 2332 44
Jerry Mintz 1523 1522 1
Ibrahim Mugren 1961 2012 51
Mukaila Rabiu 1991 1995 4
Lei Ren 2117 2064 53
Mitchell Shinder 2160 2189 29
Akira Tadehara 936 938 2
Xiaoyong Wang 2096 2180 84
Brian Wu 253 253 0
Len Yang 2218 2198 20
Jocelyn Zhou 1189 1189 0