NYITTC Nov. 18, 2018 Open NY

2-Star | 19 Players | 45 Matches

Name Entered Final
Raymond Chen 552 519 33
Lanfei Chen 1487 1489 2
Richard Dantsits 775 769 6
Akiva Davis 871 873 2
Gavriel Davis 0 488 488
Audrey Huang 1229 1521 292
John Lau 1012 1015 3
Mikhail Leder 1335 1333 2
Ethan Leung 533 538 5
Xiao E Li 0 1562 1562
Akira Tadehara 945 1048 103
Allen Vee 374 421 47
Arthur Wang 1776 1686 90
Jeffrey Wang 589 577 12
Tenzin Wangpo 689 689 0
Julio Wong 1524 1605 81
Savana Yeung 570 547 23
Larissa Yue 1531 1524 7
Zhengrui Zhong 1598 1578 20