NYITTC Nov. 18, 2018 Open NY

2-Star | 19 Players | 45 Matches

Name Entered Final
Lanfei Chen 1487 1488 1
Raymond Chen 561 524 37
Richard Dantsits 774 768 6
Gavriel Davis 0 498 498
Akiva Davis 870 872 2
Audrey Huang 1219 1516 297
John Lau 1008 1011 3
Mikhail Leder 1335 1333 2
Ethan Leung 533 547 14
Xiao E Li 0 1558 1558
Akira Tadehara 938 1041 103
Allen Vee 364 449 85
Jeffrey Wang 581 570 11
Arthur Wang 1773 1683 90
Tenzin Wangpo 686 686 0
Julio Wong 1523 1604 81
Savana Yeung 579 553 26
Larissa Yue 1530 1523 7
Zhengrui Zhong 1592 1572 20