NYITTC Nov. 18, 2018 Open NY

2-Star | 19 Players | 45 Matches

Name Entered Final
Lanfei Chen 1486 1488 2
Raymond Chen 551 518 33
Richard Dantsits 776 770 6
Akiva Davis 872 874 2
Gavriel Davis 0 492 492
Audrey Huang 1225 1519 294
John Lau 1012 1015 3
Mikhail Leder 1335 1333 2
Ethan Leung 531 551 20
Xiao E Li 0 1561 1561
Akira Tadehara 943 1046 103
Allen Vee 368 447 79
Arthur Wang 1776 1686 90
Jeffrey Wang 588 577 11
Tenzin Wangpo 689 689 0
Julio Wong 1524 1605 81
Savana Yeung 571 545 26
Larissa Yue 1530 1523 7
Zhengrui Zhong 1597 1577 20