JOOLA Thanksgiving Open CA

2-Star | 48 Players | 125 Matches

Name Entered Final
Shant Akoubian 216 216 0
Angelica Arellano 1663 1701 38
Edwin Bai 1692 1664 28
Igor Bloshtein 1112 1112 0
Leandro Carvalho 1987 1983 4
Divya Chalise 1715 1640 75
Joe Chunming Chen 1368 1413 45
Richard Chen 0 1354 1354
Henry Chen 1601 1698 97
Laysean Chhour 0 932 932
Ashley Duong 0 1142 1142
Thomas Ha 1857 1862 5
Nan-Hsun Han 1362 1370 8
Xiao Ping He 0 1696 1696
Jacky Hong 1497 1784 287
Yuan Hu 1704 1691 13
Jeff Huang 2588 2588 0
Sok Tong Iem 1456 1683 227
Jiho Jung 1770 1714 56
Boghos Kazanjian 1441 1434 7
Emily Kim 808 803 5
Timothy Kim 1729 1714 15
Chris L'Heureux 1326 1371 45
Henry Lao 1879 1838 41
Dylan Ley 1736 1731 5
Amanda Li 0 587 587
Sunny Lin 0 936 936
Charles Lin 1618 1601 17
Ryan Lin 1580 1763 183
Andrew Luo 1390 1444 54
Dzung Luong 0 1675 1675
Gavin Madakumbura 0 1514 1514
Isaac Ng 0 1192 1192
Kyan Nguyen 0 1217 1217
Thomas Nguyen 0 1166 1166
Theodore Nguyen 0 1008 1008
Nicholas Nguyen 1595 1614 19
Emiliia Panova 1517 1708 191
Tashiya Piyadasa 588 915 327
Thilina Piyadasa 2512 2507 5
Udaya Ranasingha 2431 2430 1
Jenna S. Vuong 0 1184 1184
Shengzhe Zhang 1902 1825 77
Xiayang (ray) Zhang 1586 1532 54
Jim Zhang 2057 2041 16
Xiang Jing Zhang 2656 2662 6
Daniel Zhou 2045 2069 24
Andrew Zhou 1717 1715 2