JOOLA Thanksgiving Open CA

2-Star | 48 Players | 125 Matches

Name Entered Final
Shant Akoubian 215 215 0
Angelica Arellano 1675 1706 31
Edwin Bai 1693 1668 25
Igor Bloshtein 1120 1120 0
Leandro Carvalho 1988 1984 4
Divya Chalise 1716 1641 75
Richard Chen 0 1355 1355
Henry Chen 1604 1701 97
Joe Chunming Chen 1369 1414 45
Laysean Chhour 0 933 933
Ashley Duong 0 1142 1142
Thomas Ha 1860 1865 5
Nan-Hsun Han 1363 1371 8
Xiao Ping He 0 1698 1698
Jacky Hong 1496 1784 288
Yuan Hu 1704 1694 10
Jeff Huang 2588 2588 0
Sok Tong Iem 1460 1684 224
Jiho Jung 1768 1712 56
Boghos Kazanjian 1441 1434 7
Emily Kim 818 813 5
Timothy Kim 1739 1722 17
Chris L'Heureux 1324 1369 45
Henry Lao 1872 1832 40
Dylan Ley 1735 1730 5
Amanda Li 0 588 588
Sunny Lin 0 936 936
Charles Lin 1617 1600 17
Ryan Lin 1579 1763 184
Andrew Luo 1387 1441 54
Dzung Luong 0 1675 1675
Gavin Madakumbura 0 1513 1513
Isaac Ng 0 1192 1192
Theodore Nguyen 0 1012 1012
Nicholas Nguyen 1593 1613 20
Kyan Nguyen 0 1217 1217
Thomas Nguyen 0 1166 1166
Emiliia Panova 1519 1704 185
Tashiya Piyadasa 589 915 326
Thilina Piyadasa 2511 2506 5
Udaya Ranasingha 2431 2430 1
Jenna S. Vuong 0 1184 1184
Xiang Jing Zhang 2653 2659 6
Shengzhe Zhang 1902 1825 77
Xiayang (ray) Zhang 1587 1533 54
Jim Zhang 2061 2041 20
Daniel Zhou 2047 2075 28
Andrew Zhou 1715 1713 2