JOOLA Thanksgiving Open CA

2-Star | 48 Players | 125 Matches

Name Entered Final
Shant Akoubian 215 215 0
Angelica Arellano 1665 1703 38
Edwin Bai 1692 1667 25
Igor Bloshtein 1113 1113 0
Leandro Carvalho 1987 1983 4
Divya Chalise 1716 1641 75
Joe Chunming Chen 1368 1413 45
Richard Chen 0 1354 1354
Henry Chen 1606 1698 92
Laysean Chhour 0 932 932
Ashley Duong 0 1142 1142
Thomas Ha 1859 1864 5
Nan-Hsun Han 1362 1370 8
Xiao Ping He 0 1695 1695
Jacky Hong 1496 1783 287
Yuan Hu 1704 1691 13
Jeff Huang 2588 2588 0
Sok Tong Iem 1461 1685 224
Jiho Jung 1768 1712 56
Boghos Kazanjian 1441 1434 7
Emily Kim 812 807 5
Timothy Kim 1739 1722 17
Chris L'Heureux 1324 1369 45
Henry Lao 1875 1835 40
Dylan Ley 1736 1731 5
Amanda Li 0 587 587
Charles Lin 1616 1599 17
Ryan Lin 1582 1763 181
Sunny Lin 0 936 936
Andrew Luo 1390 1444 54
Dzung Luong 0 1674 1674
Gavin Madakumbura 0 1513 1513
Isaac Ng 0 1192 1192
Kyan Nguyen 0 1217 1217
Thomas Nguyen 0 1166 1166
Theodore Nguyen 0 1010 1010
Nicholas Nguyen 1594 1614 20
Emiliia Panova 1518 1706 188
Tashiya Piyadasa 588 915 327
Thilina Piyadasa 2511 2506 5
Udaya Ranasingha 2431 2430 1
Jenna S. Vuong 0 1184 1184
Xiayang (ray) Zhang 1588 1534 54
Jim Zhang 2054 2038 16
Xiang Jing Zhang 2652 2658 6
Shengzhe Zhang 1902 1825 77
Daniel Zhou 2045 2069 24
Andrew Zhou 1713 1711 2