AYTTO Dec 2018 Championship NY

0-Star | 16 Players | 59 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1856 1856 0
Hunnan Butt 885 783 102
Karen Chan 848 858 10
Jackson Chen 931 876 55
Janly Chen 492 661 169
ShangLi Chen 1225 1226 1
Amy Chen 710 759 49
Gino Chu 669 1008 339
Nasheem Fong 1023 1013 10
Eric Ng 706 642 64
Taylor Ngo 0 715 715
Alan Slavinskiy 0 524 524
Andy Wen 989 1039 50
William Wu 238 657 419
WeiQiang Wu 1246 1146 100
Zhiwei Zhao 534 540 6