AYTTO Dec 2018 Championship NY

0-Star | 16 Players | 59 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1854 1854 0
Hunnan Butt 884 784 100
Karen Chan 849 861 12
Jackson Chen 931 880 51
Janly Chen 492 661 169
ShangLi Chen 1225 1230 5
Amy Chen 710 759 49
Gino Chu 0 1140 1140
Nasheem Fong 1000 1001 1
Eric Ng 706 642 64
Taylor Ngo 0 715 715
Alan Slavinskiy 0 523 523
Andy Wen 989 1085 96
William Wu 238 657 419
WeiQiang Wu 1246 1156 90
Zhiwei Zhao 533 539 6