AYTTO Dec 2018 Championship NY

0-Star | 16 Players | 59 Matches

Name Entered Final
Tom Brown 1853 1853 0
Hunnan Butt 885 782 103
Karen Chan 833 849 16
ShangLi Chen 1225 1230 5
Jackson Chen 930 879 51
Amy Chen 707 756 49
Janly Chen 492 658 166
Gino Chu 0 1140 1140
Nasheem Fong 1001 1002 1
Eric Ng 703 638 65
Taylor Ngo 0 714 714
Alan Slavinskiy 0 520 520
Andy Wen 989 1085 96
WeiQiang Wu 1246 1156 90
William Wu 236 653 417
Zhiwei Zhao 530 536 6