2018 Iowa City Winter Open IA

2-Star | 41 Players | 218 Matches

Name Entered Final
Jon Augspurger 1880 1905 25
Valerie Buffard 1270 1227 43
Ying Cai 1865 1956 91
Mason Carter 853 1357 504
Madison Chao 1582 1585 3
Kung Chao 1175 1236 61
Yuxin Chen 0 561 561
Jedidiah Chung 1744 1743 1
Robert Clark 1322 1308 14
Xiangwei Du 1368 1417 49
Seth Shaoyi Durbin 0 1218 1218
Ivy Fischer 1071 1019 52
Dylan Garland 1928 1917 11
Collin B. Henslee 1894 1940 46
Zhiye Hua 0 334 334
Hiroto Ishihara 0 1360 1360
Kazek Israni-Winger 1415 1440 25
Max Ivry 1418 1343 75
Richard Klein 724 770 46
Arnold Kompaniyets 1861 1832 29
Junkai Liu 0 555 555
Dongwang Liu 1519 1478 41
Kyle Mikota 1739 1746 7
Imran Mohammed 1225 1269 44
Kevin Nabity 1832 1955 123
John Oros 1825 1818 7
Pranav Renavikar 0 1794 1794
Noi Sackpraseuth 2036 1979 57
Aneesh Sreekumar 1450 1387 63
Daniel Stepanyuk 2171 2174 3
Jeff Timmerberg 1336 1358 22
Quan Tran 1790 1857 67
Hoa Tran 1617 1596 21
Reid Turner 818 822 4
Nathaniel Vegh Jan 0 478 478
Xiran Wang 0 579 579
Seth Wedewer 1350 1362 12
Xuezhang Wu 1454 1454 0
David Xu 0 332 332
Meibin Yang 0 444 444
Weihan Yuan 0 589 589