2018 Iowa City Winter Open IA

2-Star | 41 Players | 218 Matches

Name Entered Final
Jon Augspurger 1880 1903 23
Valerie Buffard 1269 1226 43
Ying Cai 1865 1955 90
Mason Carter 857 1354 497
Kung Chao 1173 1234 61
Madison Chao 1574 1577 3
Yuxin Chen 0 556 556
Jedidiah Chung 1739 1738 1
Robert Clark 1322 1308 14
Xiangwei Du 1369 1418 49
Seth Shaoyi Durbin 0 1209 1209
Ivy Fischer 1052 1001 51
Dylan Garland 1926 1916 10
Collin B. Henslee 1891 1939 48
Zhiye Hua 0 331 331
Hiroto Ishihara 0 1353 1353
Kazek Israni-Winger 1419 1444 25
Max Ivry 1422 1347 75
Richard Klein 722 768 46
Arnold Kompaniyets 1862 1833 29
Junkai Liu 0 551 551
Dongwang Liu 1520 1479 41
Kyle Mikota 1739 1745 6
Imran Mohammed 1220 1269 49
Kevin Nabity 1831 1954 123
John Oros 1825 1818 7
Pranav Renavikar 0 1791 1791
Noi Sackpraseuth 2037 1979 58
Aneesh Sreekumar 1450 1387 63
Daniel Stepanyuk 2169 2172 3
Jeff Timmerberg 1335 1357 22
Hoa Tran 1616 1595 21
Quan Tran 1788 1855 67
Reid Turner 817 820 3
Nathaniel Vegh Jan 0 474 474
Xiran Wang 0 577 577
Seth Wedewer 1350 1362 12
Xuezhang Wu 1448 1448 0
David Xu 0 329 329
Meibin Yang 0 441 441
Weihan Yuan 0 584 584