2018 Iowa City Winter Open IA

2-Star | 41 Players | 218 Matches

Name Entered Final
Jon Augspurger 1880 1905 25
Valerie Buffard 1270 1227 43
Ying Cai 1865 1956 91
Mason Carter 853 1357 504
Kung Chao 1175 1236 61
Madison Chao 1582 1585 3
Yuxin Chen 0 561 561
Jedidiah Chung 1744 1743 1
Robert Clark 1322 1308 14
Xiangwei Du 1368 1417 49
Seth Shaoyi Durbin 0 1218 1218
Ivy Fischer 1071 1019 52
Dylan Garland 1928 1917 11
Collin B. Henslee 1894 1940 46
Zhiye Hua 0 334 334
Hiroto Ishihara 0 1360 1360
Kazek Israni-Winger 1415 1440 25
Max Ivry 1418 1343 75
Richard Klein 724 770 46
Arnold Kompaniyets 1861 1832 29
Junkai Liu 0 555 555
Dongwang Liu 1519 1478 41
Kyle Mikota 1739 1746 7
Imran Mohammed 1225 1269 44
Kevin Nabity 1832 1955 123
John Oros 1825 1818 7
Pranav Renavikar 0 1794 1794
Noi Sackpraseuth 2036 1979 57
Aneesh Sreekumar 1450 1387 63
Daniel Stepanyuk 2171 2174 3
Jeff Timmerberg 1336 1358 22
Hoa Tran 1617 1596 21
Quan Tran 1790 1857 67
Reid Turner 818 822 4
Nathaniel Vegh Jan 0 478 478
Xiran Wang 0 579 579
Seth Wedewer 1350 1362 12
Xuezhang Wu 1454 1454 0
David Xu 0 332 332
Meibin Yang 0 444 444
Weihan Yuan 0 589 589