Nevada State Closed Championship NV

2-Star | 24 Players | 55 Matches

Name Entered Final
Richard Banagas 1409 1401 8
Samuel Chen 0 1216 1216
Qing Ping Gao 0 1967 1967
Xiaoqiang Gong 923 923 0
Lucas He 0 1168 1168
Mark Kraut 1958 1974 16
Helen Li 1574 1574 0
Kevin Liang 0 1200 1200
Zhang Liang 2185 2187 2
Gang Liu 0 1974 1974
Yutong Lu 0 1180 1180
Antonio Man 0 1184 1184
Jojo Manipol 0 1306 1306
David Rubin 1998 1975 23
Diego Saurez 0 1440 1440
Michael St. Cloud 1129 1127 2
Bala Sukul 1401 1394 7
Lily Tan 0 794 794
Allan Tang 1416 1424 8
Shawn Villanueva 0 1681 1681
Homer Wang 1484 1491 7
Lynn Xia 0 778 778
Alan You 0 1540 1540
Raymond Zhang 0 1232 1232