NYITTC Open NY

2-Star | 34 Players | 81 Matches

Name Entered Final
Danielle Alcantara 469 464 5
Mark Berg 1734 1640 94
Phurpu Bhote 0 493 493
Tom Brown 1711 1722 11
Raymond Chen 523 517 6
Richard Dantsits 769 814 45
Han Shi Deng 547 531 16
Aileen Guaman 757 767 10
ShuGuo Guo 0 654 654
Angel Guteirrez 0 529 529
Cesar Hereros 0 510 510
Bridget Jiang 613 616 3
Kusum Karki 0 490 490
Prasun Khanal 319 547 228
Nicholas Kui 1415 1410 5
Timothy Yin Lee 634 627 7
Ethan Leung 618 608 10
Henry Mui 336 334 2
Tenzin Norbu 0 536 536
Karma Nsmgyal 0 526 526
Meet Panchal 346 341 5
Meyer Polanco 587 577 10
Pema Sherpa 0 475 475
Tamas Szeles 1478 1481 3
Akira Tadehara 1543 1537 6
Sandro Tosi 985 988 3
Allen Vee 579 622 43
Arthur Wang 1700 1704 4
Tenzin Wangpo 982 939 43
Bruce Ye 532 626 94
Larissa Yue 1390 1436 46
Boyu Zhang 501 527 26
Xinyu Zhang 618 587 31
Zhengrui Zhong 1569 1610 41