NYITTC Open NY

2-Star | 34 Players | 81 Matches

Name Entered Final
Danielle Alcantara 466 461 5
Mark Berg 1732 1638 94
Phurpu Bhote 0 496 496
Tom Brown 1704 1715 11
Raymond Chen 522 517 5
Richard Dantsits 770 810 40
Han Shi Deng 550 534 16
Aileen Guaman 753 765 12
ShuGuo Guo 0 653 653
Angel Guteirrez 0 532 532
Cesar Hereros 0 513 513
Bridget Jiang 613 616 3
Kusum Karki 0 492 492
Prasun Khanal 320 553 233
Nicholas Kui 1420 1414 6
Timothy Yin Lee 636 628 8
Ethan Leung 617 607 10
Henry Mui 335 333 2
Tenzin Norbu 0 540 540
Karma Nsmgyal 0 529 529
Meet Panchal 345 340 5
Meyer Polanco 586 576 10
Pema Sherpa 0 478 478
Tamas Szeles 1482 1486 4
Akira Tadehara 1538 1532 6
Sandro Tosi 979 982 3
Allen Vee 598 633 35
Arthur Wang 1700 1704 4
Tenzin Wangpo 981 943 38
Bruce Ye 535 632 97
Larissa Yue 1392 1438 46
Boyu Zhang 503 530 27
Xinyu Zhang 619 590 29
Zhengrui Zhong 1568 1609 41