2019 CTT Butterfly Kids U-18 Tournament CA

1-Star | 37 Players | 161 Matches

Name Entered Final
Abigail Baker 254 236 18
Luke Baker 493 496 3
Advait Bhaskar Pandit 1361 1321 40
Aditya Bhaskar Pandit 599 586 13
Peter Cao 1237 1286 49
Aidan Chen 1191 1449 258
Kayleigh Cui 2020 2009 11
Jayden Diep 1848 1889 41
Rolan Guang 1784 1988 204
Xianliang He 0 415 415
Xianyao He 1951 1988 37
Kaylyn Hur 0 856 856
Jason Jin 0 713 713
Kylie Lam 1975 2003 28
Blake Lew 0 283 283
Crystal Liu 2049 2007 42
Vincent Liu 1137 1086 51
Vincent Lo 1937 1876 61
Colin Nguyen 1000 1002 2
William Nguyen 1053 1064 11
Justin Pan 1997 2027 30
Zhi Qiu 0 485 485
Ryan Ren 2063 1969 94
Neha Srinivasan 1538 1541 3
Thomas Tong 1196 1231 35
Bruce Tung 0 595 595
William Yang 1945 1959 14
Grace Yang 2331 2301 30
Kevin yang 1703 1653 50
Rachel Yang 2337 2351 14
Michael Yeh 1198 1298 100
Mandy Yu 1125 1105 20
Vito Zeng 0 270 270
Keenan Zhou 2129 2121 8
Daniel Zhou 2068 2209 141
Andrew Zhou 1755 1755 0
Cheng Zhuo 0 298 298