MAYORS CUP 2019 NY

0-Star | 53 Players | 95 Matches

Name Entered Final
Lara Belton 1065 1060 5
Daniel Borovskiy 0 657 657
Channtha Bracero 613 619 6
Hunnan Butt 787 783 4
Ringpue Chan 0 1063 1063
Karen Chan 892 1190 298
Jacky Chan 0 1135 1135
Alexander Chasteen 1228 1251 23
Wang Chen 0 1376 1376
Janly Chen 661 661 0
Cathy Chen 1143 1141 2
Jackson Chen 900 947 47
Bowen Cheng 1304 1261 43
Kunga Chodon 1208 1211 3
Sonam Choedon 0 1097 1097
Donald Chong 1272 1209 63
William Ding 735 734 1
Rachel Eng 205 205 0
Allison Espana 0 1130 1130
Leonardo Fekaj 0 834 834
Nasheem Fong 1013 1120 107
Steven Granaturov 2108 2088 20
Sydney Ho 730 771 41
Xiaolin Huang 1618 1617 1
Jiajia Tony Hungzheng 1109 1102 7
Khamrokul Khamrokulov 809 824 15
Alex Koiv 843 823 20
Shiroz Levi 0 502 502
Wilson Lin 820 822 2
Jane Medved 1809 1790 19
Eric Ng 656 662 6
Taylor Ngo 733 867 134
Trevon Oliver 0 605 605
Ting Pan 674 637 37
Gabriel Riskevich 2261 2261 0
Gina Seo 1703 1723 20
Robert Sessing Jr. 0 648 648
Sumintra Siengsutthiwong 0 365 365
Alan Slavinskiy 579 579 0
William Song 2018 2038 20
Zheng Yuan Wang 0 1184 1184
Chenxiang Wang 842 848 6
Malik Williams 1065 1175 110
Kai Wong 0 957 957
William Wu 663 771 108
Yutao Xu 1385 1285 100
Yinuo Yang 2068 2068 0
Annie Yang 0 965 965
Len Yang 2248 2248 0
Nehemiah Yu 1325 1326 1
Bolla Zaky 0 818 818
Jun Qing Zhang 0 926 926
Gavin Zheng 1123 1071 52