NYITTC Open NY

2-Star | 12 Players | 27 Matches

Name Entered Final
Tai Abrams 0 618 618
David Abrams 880 884 4
Lanfei Chen 1588 1579 9
Chen Yuen Cheng 1886 1886 0
Richard Dantsits 773 774 1
Sean Hynes 0 545 545
Bridget Jiang 616 630 14
Jerry Mintz 1493 1502 9
Bruce Ye 596 587 9
Mike Yin 633 650 17
Boyu Zhang 506 481 25
Zhengrui Zhong 1549 1549 0