2019 JOOLA Triangle May "Upside Down" NC

2-Star | 42 Players | 220 Matches

Name Entered Final
Mike Babuin 1511 1458 53
Chingyao Chou 1137 1145 8
Ryan Crichton 1569 1617 48
Willie Davis 787 791 4
GREGORY DAVIS 947 823 124
Robert Dean 321 421 100
Qin Ding 902 894 8
Daniel Dreano 1471 1506 35
Yudong Gao 1447 1443 4
Anav Gupta 1809 1832 23
Brandon Hash 661 835 174
Justin Hensley 1689 1678 11
Yiduo Huang 1355 1341 14
Sarah Hunter 1349 1389 40
Ayush Jain 1385 1354 31
Dennis Jenson 1914 1795 119
Weiguo Jiang 974 1030 56
Evan Jiang 627 590 37
Mike Jones 984 1055 71
Lalit Kapoor 1562 1579 17
Wen Jin Lee 0 720 720
Nina Levene 774 774 0
Louis Levene 2022 2001 21
Min Li 752 779 27
Cliff Lin 1522 1634 112
Shiguang Lu 1633 1765 132
Changbo Lu 1905 1931 26
Brandon Mino 1039 986 53
Tushar Nargunde 1528 1562 34
Sue Nolte 1598 1555 43
Simit Oliver 856 909 53
Ajinkya Patil 0 909 909
Amber Raza 1743 1757 14
Aabir Sanyal 780 761 19
Avinash Sorab 0 1644 1644
Allison Takei 0 640 640
Sulav Thapa 1831 1777 54
Zhu Xiaofeng 1825 1774 51
Isabella Xu 1925 1924 1
Bryan Zeng 1564 1773 209
Daniel Zhang 664 725 61
Andy Zhao 1143 1120 23