MATTBC June Open MA

0-Star | 35 Players | 134 Matches

Name Entered Final
Johnson Agyapong 0 783 783
Ramon Bannister 1524 1498 26
Chase Bockoven 2257 2273 16
Vivaan Chhabra 1695 1645 50
Lim Ming Chui 1931 1900 31
Aihong Deng 1385 1369 16
Richard Dewitt 2269 2203 66
Andrew Fang 1022 1006 16
Clara Fang 925 942 17
Zhuo Fu 1336 1337 1
Ashifi Gogo 0 1184 1184
Andrew Goldstein 890 989 99
Natalia Gutierrez 1207 1518 311
James Hill 1515 1530 15
Svetoslav Kirtchev 1539 1581 42
Stefan Kolesnik 0 485 485
Pei-Shiuan Lin 0 1159 1159
Hungwen Lin 1505 1435 70
Yishiuan Lin 1762 1802 40
Darry Liu 0 114 114
Dana Liu 0 878 878
David Maisel 1760 1706 54
Mari Mino-kenudson 1417 1435 18
Tuan Nguyen 1333 1340 7
Boyong Qin 0 97 97
Bradley Robbins 1985 1985 0
Lochlan Seth 0 1216 1216
Kevin Shen 231 234 3
Aniket Tadepalli 0 1350 1350
Andrea Tang 1159 1477 318
Luke Wong 766 765 1
Yuecheng Xu 718 987 269
curtis ying 938 935 3
Steven Yu 0 128 128
Liren Zhang 856 854 2