AACCT/Ping Pongism Series May 2019 Open NY

2-Star | 19 Players | 40 Matches

Name Entered Final
Mark Berg 1650 1620 30
Daniel Chow 1526 1526 0
Richard Dewitt 2203 2207 4
William Ding 1295 1395 100
Marcel Dupont 1804 1791 13
Carlos Gutierrez 1742 1718 24
Eric Huang 762 762 0
Bridget Jiang 616 616 0
Alyssa Kang 1637 1667 30
Amir Khan 2049 1977 72
Anand Khera 1363 1363 0
Brian Lee 1580 1579 1
Xun Lin 1711 1716 5
Mukaila Rabiu 2024 2022 2
Tamas Szeles 1613 1811 198
Ian Yan 0 863 863
Jia Wei Yang 1934 1954 20
Jun Qing Zhang 928 928 0
Tao Zhang 0 847 847