NYITTC July 14, 2019 NY

2-Star | 28 Players | 91 Matches

Name Entered Final
Hawra Alasad 0 632 632
Yousef Alasad 0 904 904
Fred Becker 1149 1063 86
Mark Berg 1609 1607 2
Lin Peng Chen 1063 1079 16
Alexander Cui 0 760 760
Richard Dantsits 749 1096 347
Han Shi Deng 546 542 4
Xuan Rui Hu 0 717 717
Kenneth Lee 598 632 34
Ethan Leung 667 653 14
Yu Xiang Li 2330 2289 41
Ming Lu 1315 1265 50
Dennis Mavashev 0 1782 1782
Jerry Mintz 1646 1673 27
Victor Podvalny 872 824 48
Adeel Rajput 1776 1768 8
Lei Ren 2066 2061 5
Robert Shakarov 0 665 665
Edson Turbanos 862 845 17
Allen Vee 674 731 57
Yin (Xidu) Wang 0 2269 2269
Arthur Wang 1647 1673 26
Mendy (ke) Wang 2195 2237 42
Alex Wu 1939 1908 31
Mike Yin 675 932 257
Jun Qing Zhang 928 930 2
Zhengrui Zhong 1549 1544 5