NYITTC August 4, 2019 NY

2-Star | 19 Players | 54 Matches

Name Entered Final
David Alfonso 1414 1445 31
Fred Becker 1063 1063 0
Mark Berg 1594 1589 5
Alexander Cui 760 759 1
Richard Dantsits 1096 973 123
Dario Ferrari 1293 1291 2
Michael Hochman 0 613 613
Stephen Hochman 1985 1940 45
Timothy Yin Lee 625 630 5
Ethan Leung 750 802 52
Johnny Lin 491 491 0
Victor Podvalny 714 945 231
Adeel Rajput 1768 1782 14
John Rakowski 968 986 18
Xin Wang 1604 1603 1
Yulong Wang 1560 1515 45
Arthur Wang 1673 1706 33
Mike Yin 932 1071 139
Zhengrui Zhong 1544 1691 147