NYITTC August 4, 2019 NY

2-Star | 19 Players | 54 Matches

Name Entered Final
David Alfonso 1415 1446 31
Fred Becker 1062 1062 0
Mark Berg 1593 1588 5
Alexander Cui 763 762 1
Richard Dantsits 1097 959 138
Dario Ferrari 1293 1291 2
Stephen Hochman 1980 1940 40
Michael Hochman 0 607 607
Timothy Yin Lee 626 628 2
Ethan Leung 716 764 48
Johnny Lin 491 491 0
Victor Podvalny 718 854 136
Adeel Rajput 1772 1781 9
John Rakowski 968 982 14
Xin Wang 1604 1603 1
Yulong Wang 1560 1515 45
Arthur Wang 1673 1706 33
Mike Yin 933 1071 138
Zhengrui Zhong 1546 1693 147