TopSpin League Tournament TX

0-Star | 15 Players | 34 Matches

Name Entered Final
Jeet Adimulam 0 1189 1189
Nitin Bantey 0 1658 1658
Tejas Chitragar 770 769 1
Jeevan Gangaram 0 1587 1587
Vijay Gate 0 985 985
Naveen Irudayaraj 1942 1942 0
Taher Jaleel 0 1233 1233
Samir Junnarkar 0 1403 1403
Vinesh Kolpe 0 1610 1610
Vivekanand Kondaparthi 0 664 664
Viful Mhapsekar 1744 1731 13
Ramchandra Phatak 0 648 648
Premchander Reddy 0 1317 1317
Avinash Sampath 1620 1617 3
Mahendra Vengurlekar 0 1278 1278