NYITTC Nov. 3, 2019 Open NY

2-Star | 13 Players | 46 Matches

Name Entered Final
Fred Becker 1166 1132 34
Mark Berg 1654 1621 33
Richard Dantsits 1110 1075 35
Alex Del Vento 1256 1383 127
Molin Gavish 1644 1680 36
Haoran Guan 1685 1621 64
Anand Khera 1470 1466 4
Ethan Leung 762 1122 360
Julian Morris 1076 1201 125
Aiden Shao 0 976 976
Yuning Sun 0 1015 1015
Jingkai Wang 0 997 997
Zhengrui Zhong 1693 1660 33