HCTT Circuit MD

2-Star | 27 Players | 90 Matches

Name Entered Final
Mossa Barandao 1790 1900 110
Jonathan Cai 1875 1881 6
Vivian Cai 895 837 58
Eugene Cristoaica 1800 1758 42
Adam Fan 1201 1528 327
David Guan 1416 1525 109
Ramesh Kumar 1683 1671 12
Eric Li 2010 2007 3
Weixing Li 1730 1677 53
Schuyler Martin 0 853 853
Chris Miller 1359 1319 40
Victoria Peng 788 805 17
Chris Puls 1124 1109 15
Rishit Rath 868 867 1
Mohit Shah 1708 1686 22
Micaiah Skolnick 2260 2266 6
Andrew Snyder 1670 1801 131
Xiao Jian Sun 1819 1817 2
Lijuan Wang 2221 2218 3
Justin Wang 1627 1619 8
Nicholas Wetzler 1945 1934 11
John Wetzler 2088 2094 6
James Wilson 1117 1120 3
Fan Yang 1167 1167 0
Grigoriy Yasinov 1769 1756 13
Austin Zhang 780 806 26
Edward Zhu 1180 1226 46